Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Pilotażowy program "ABSOLWENT"

środa, 27 czerwca 2018 10:09

W dniu 21 maja 2018 roku ogłoszony został konkurs w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”:
•    termin składania wniosków w ramach w/w konkursu: 21 maja 2018 roku - 20 lipca 2018 roku;
•    wnioskodawcami mogą być publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, organizacje pozarządowe (posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych) oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi;
•    celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osobom niepełnosprawnym posiadającym wykształcenie wyższe lub realizującym ostatni rok nauki w szkole wyższej;
•    łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

DO POBRANIA : Ulotka informacyjna

 

„Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy"

czwartek, 26 kwietnia 2018 14:26

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Wraz z pozostałymi partnerami, którymi są Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, realizuje projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach", realizowanego w ramach POKL.   

Został on przyjęty do finansowania w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społ. na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia oraz prowadzone w ramach tego zadania badania ankietowe. W związku z tym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o upowszechnienie prośby o wypełnienie ankiet zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na dogłębniejsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Poniżej zamieszczamy linki do Ankiet. Ankiety należy wypełnić poprzez stronę internetową, a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu.
 
Ankieta dla Pracodawców:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform


Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&;w=1

   

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

czwartek, 12 kwietnia 2018 10:49

altFundacja „Dziecko w Centrum” z początkiem 2018 roku rozpoczęła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby funkcjonowania Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą uzyskać nieodpłatne wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne oraz finansowe.Szczegółowe informacjpod adresem:http://dzieckowcentrum.org/oppp-2018/

   

Zmiana czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni

piątek, 30 marca 2018 06:15

altW dniu  30.03.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne do godziny 13:00

   

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

poniedziałek, 12 marca 2018 09:33

altProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.
Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.
Wnioski przyjmujemy do dnia 5 kwietnia 2018 roku
Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej:www.spes.org.pl/aktualnosci,365,stypendia-dla-dzieci

stypendia spes - grafika 2018

   

Konferencja "Usłysz Świat"

poniedziałek, 26 lutego 2018 13:08

plakat

DO POBRANIA: Treść zaproszenia

   

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI

czwartek, 22 lutego 2018 09:55

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WRZEŚNI
    
SEKRETARZ
POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

w wymiarze 1/4 etatu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko zostanie zatrudniona:


Pani Aleksandra Orywał


Uzasadnienie:


Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wymiarze 1/4 etatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uwzględniając wysoki poziom wiedzy, a także doświadczenie w pracy zawodowej postanowiła wskazać Panią Aleksandrę Orywał na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Pani Aleksandra Orywał spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

/-/ Anna Maria Kulczyńska
Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie we Wrześni

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

wtorek, 06 lutego 2018 11:23

Realizuja projektu pt.:„Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Ośpriorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostkisamorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

Dp pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 3/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

   

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NR 4/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

wtorek, 06 lutego 2018 11:11

Realizuja projektu pt.: „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka”, o numerze RPWP.07.02.01-30-0010/15, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na Lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).
Do pobrania:

USTALENIE SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIANR 4/ RPWP.07.02.01-30-0010/15/2018

   

Strona 8 z 22