Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Rodziny zastępcze

Dzieci pozbawione prawidłowej opieki i wychowania przez rodziców, umieszcza się w rodzinach zastępczych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:

1.dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2.nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz  władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3.wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4.nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5.są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6.przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7.zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

- rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

- właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

- wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Ponadto, pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenia odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni.

Wszystkie osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej prosimy o kontakt telefoniczny / 61/6404551 / lub osobisty w PCPR we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 38.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej:

1. rodzina zastępcza:

spokrewniona – tworzą ją osoby będące wstępnymi /dziadkowie/ lub rodzeństwem dziecka

niezawodowa – tworzą ją osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka

zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna

2. rodzinny dom dziecka

Usamodzielnienia

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej lub innej formie pieczy zastępczej również po osiągnięciu pełnoletności, za zgodą rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej do 25 roku życia, jeżeli uczy się. W takim przypadku rodzina zastępcza nadal sprawuje opiekę nad wychowankiem i nadal pobiera na niego świadczenia pieniężne.

Po osiągnięciu pełnoletności wychowanek może opuścić rodzinę zastępczą lub inną formę pieczy zastępczej i rozpocząć proces usamodzielnienia.

Pełnoletniemu usamodzielnianemu wychowankowi pieczy zastępczej przysługują następujące formy pomocy:

1.przyznaje się pomoc na:

- kontynuowanie nauki – w przypadku gdy wychowanek się uczy,

- usamodzielnienie – po ukończeniu nauki przez wychowanka,

- zagospodarowanie

2.udziela się pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia.

Prawo i wysokośc świadczeń jest uzależniona od długości okresu pobytu wychowanka w pieczy zastępczej oraz formy pieczy zastępczej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jest złożenie przez wychowanka wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia. Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.