Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Orzecznictwo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrześni powołano w 1999 r.

Realizuje zadania rządowe w I instancji z zakresu orzecznictwa dla mieszkańców powiatu wrzesińskiego oraz bezdomnych, przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych, przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W Zespole można uzyskać :

 • Orzeczenie o niepełnosprawności ( dla osób poniżej 16 roku życia)
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dla osób powyżej 16 roku życia)
 • Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień ( dla osób posiadających ważne orzeczenia ZUS i KRUS-wydanych przed dniem 1.01.1998 r.)
 • Legitymację osoby niepełnosprawnej (od 1.01.2010 r. wydawanej tylko i wyłącznie dla osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

Wydanie orzeczenia następuje na wniosek:

 • Osoby zainteresowanej
 • Przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej
 • Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Do wniosku należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania, posiadaną dokumentację medyczną i kserokopię poprzedniego orzeczenia wydanego przez Zespół.

Od dnia 1.01.2010 r. wnioski o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności można składać najwcześniej 30 dni przed ukończeniem terminu ważności poprzedniego orzeczenia.

Od orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przysługuje odwołanie do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu.

UWAGA! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie to postępowanie jest jednoinstancyjne.

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać ( po spełnieniu określonych warunków) z szeregu form pomocy, do których należą:

 • W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia ( w tym w zakładach aktywności zawodowej, uczestniczenia w szkoleniach, korzystania ze ściśle określonych przywilejów pracowniczych m.in. prawa do dodatkowego wymiaru urlopu pracowniczego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy, dofinansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).
 • W zakresie rehabilitacji społecznej, możliwość uczestniczenia warsztatach terapii zajęciowej i turnusach rehabilitacyjnych.
 • Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.
 • Ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienia z abonamentu telefonicznego i radiowo-telewizyjnego.
 • Usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej i organizacje pozarządowe oraz inne placówki.
 • Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością oraz do zasiłku stałego z pomocy społecznej.)
 • Uzyskanie karty parkingowej w celu niestosowania się do niektórych znaków drogowych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym ( od dnia 22.09.2009 r. kartę parkingową wydaje się tylko i wyłącznie na podstawie wydanego przez Zespół orzeczenia).

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest potwierdzeniem posiadania orzeczenia i podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnych.

Wnioski można uzyskać na stronie internetowej oraz pobierać i składać w biurze nr 2 na parterze budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach:

poniedziałek,środa ,piątek 8:00-15:00

wtorek 8:00-13:00

czwartek 12:00-15:00

WNIOSKI DO POBRANIA

alt Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (osoby przed 16 rokiem życia).
alt Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia).
 alt Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
alt Informacje dotyczące legitymacji osoby niepełnosprawnej
alt Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje
 alt  Zasady wydawania kart parkingowych
alt Dodatkowe informacje dotyczące kart parkingowych