Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Bądźmy aktywni 2011

O projekcie

piątek, 18 listopada 2011 14:12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Administratorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni, a partnerami gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z Nekli, Miłosławia i Kołaczkowa oraz Spółdzielnia Socjalna UL z Wrześni. Łączny koszt projektu to 768 386,95 zł., z czego 687 706,32 zł stanowić będą fundusze europejskie. Pozostała kwota 80 680,63 zł jest wkładem własnym wniesionym przez PCPR i OPS-y.

 

Cele projektu

piątek, 18 listopada 2011 14:11

Cele Projektu to aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, a także wspieranie idei pieczy zastępczej oraz wsparcie dla  ludzi, którzy zmagają się z problemami społecznymi z terenu powiatu wrzesińskiego.

Bezpośrednimi uczestnikami  projektu jest łącznie 65 osób:

  • I grupa – bezrobotne kobiety i mężczyźni  o niskich  kwalifikacjach zawodowych zam.  głównie tereny wiejskie, klienci OPS;
  • II grupa - rodziny  zastępcze  i ich otoczenie;
  • III grupa - osoby borykające się z problemami społecznymi (wykluczenie  społecznie, przemoc w rodzinie);
  • IV grupa - osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie;
  • V grupa – osoby, które ukończyły kurs opiekuna osób starszych w poprzednich edycjach projektu.
   

Działania

piątek, 18 listopada 2011 14:10

Klienci OPS-ów wymagają intensywnych działań aktywizujących, mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom bierności zawodowej. Będą odbywać się cykliczne zajęcia w Klubie Integracji Społecznej z doradcą zawodowym, psychologiem i prelegentami. Będą pełnione dyżury prawnika.

Osoby tworzące rodziny zastępcze,  mimo pewnych umiejętności wychowawczych, podczas wychowania dzieci z trudnymi przeżyciami, spotykają się z nowymi problemami i sytuacjami. Wymaga to pogłębienia ich umiejętności wychowawczych, zwrócenia uwagi na pierwsze symptomy niepokojących zachowań dziecka. W związku z tym zorganizowane zostaną warsztaty usprawniające umiejętności wychowawcze, które poprowadzą trenerzy rodzin. W trakcie warsztatów z rodzicami, będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci. Celem warsztatów będzie ukształtowanie prawidłowych zachowań w nowych sytuacjach społecznych, podniesienie poczucia własnej wartości, odkrywanie mocnych stron. Poza tym w Klubie Integracji Społecznej będą odbywały się cykliczne spotkania z terapeutą systemowym rodzin i z psychologiem. Planowana jest również konferencja promująca rodzicielstwo zastępcze.

Osoby zmagające się z problemami społecznymi, przemocą, zagrożone wykluczeniem społecznym będą uczestniczyć  w cyklicznych  spotkaniach z psychologiem i terapeutą systemowym. W celu poprawy sytuacji prawnej beneficjentów zapewniamy porady prawnika.  Zorganizowane zostaną również warsztaty psychologiczno- pedagogiczne, które będą miały na celu ukształtowanie prawidłowych zachowań w społeczeństwie i zwiększenie  samooceny.

Osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów  Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie zmagają  się w życiu codziennym z różnymi barierami psychospołecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Skuteczna reintegracja kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań  poszerzających ofertę usług świadczonych w ramach placówki. W związku z tym systematycznie odbywać się będą zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, animatorem pedagogiki i doradcą zawodowym. Poza tym zorganizowane zostaną warsztaty taneczno-sportowe i poligraficzne.

Część osób, które w poprzednich latach brały udział w projekcie i ukończyły kurs opiekuna osób starszych, a ze względu na brak praktyki nie podjęły dotychczas pracy, kierujemy do Spółdzielni Socjalnej UL we Wrześni w celu reintegracji zawodowej. W ramach staży będą współpracowały z pracownikami OPS przy usługach opiekuńczych.

   

Realizacja projektu

piątek, 18 listopada 2011 14:10

Od kwietnia 2011 r. rozpoczęły się dla 20 osób (klientów OPS-ów z Miłosławia, Kołaczkowa i Nekli) spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określą profil społeczny i zawodowy każdego uczestnika. Na tej podstawie zorganizowane zostaną dla nich kursy zawodowe, dzięki którym wzrosną ich szanse na rynku pracy. Obecnie odbywa się również kurs komputerowy, na którym uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera i doskonalą umiejętności już posiadane.

W czerwcu 2011 roku zajęcia rozpoczęła III grupa docelowa – 10 kobiet wraz z otoczeniem, które borykają się z problemami społecznymi. Odbywają się cyklicznie zajęcia z psychologiem i terapeutą systemowym. Podczas spotkań z psychologiem, otoczenie beneficjentów – dzieci mają zajęcia z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Rodziny Zastępcze stanowiące II grupę docelową wjechały na 5- dniowe warsztaty usprawniające umiejętności wychowawcze do Karpacza. Rodzice uczestniczyli w zajęciach z trenerami rodzin, w tym czasie dzieci znajdowały się pod opieką pedagogów.

W lipcu rozpoczął się kurs wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych. Pozostałe kursy to: kurs obsługi kas fiskalnych i obsługi klienta, kurs opiekuna osób zależnych, starszych i niepełnosprawnych i kurs bukieciarstwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy kat. B. Jego założeniem jest, aby uczestnicy stali się bardziej mobilni i niezależni. W Klubie Integracji Społecznej mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się również zajęcia z prelegentami podnoszące zaradność życiową, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Zajęcia dotyczą m.in. ochrony praw konsumentów, profilaktyki przemocy w rodzinie. Zaplanowano zajęcia ze sztuki wizażu, podstaw udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyczne badania zdrowotne.

W ramach realizacji projektu beneficjenci Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie biorą udział w zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, logopedą, animatorem pedagogiki. Ponadto uczestnicy ŚDS w Pietrzykowie mieli możliwość obejrzenia sztuki teatralnej pt. „Przyjaźń jest najważniejsza” i byli na jednodniowej wycieczce w Toruniu. Uczestnicy ŚDS Gozdowo zwiedzali Gniezno oraz odwiedzili Park Dinozaurów w Rogowie.

Pięć osób, które w poprzednich latach brały udział w projekcie „Bądźmy aktywni” i ukończyły kurs opiekuna osób zależnych w ramach stażu współpracują z pracownikami Ośrodków Pomocy Społecznej w Miłosławiu, Kołaczkowie i Nekli przy usługach opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.

W sierpniu dziesięć rodzin (kobiety z dziećmi) wzięło udział w wyjazdowych warsztatach psychologiczno – pedagogicznych, gdzie mogły nabyć nowe i udoskonalić posiadane umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi, a przy okazji wymienić doświadczenia i wyrwać się od codziennych zmagań i obowiązków.

Zorganizowano w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu wyjazd do teatru na spektakl „MAYDAY”, wyjazdy do kina, spotkanie integracyjne w kręgielni, wyjazd do ZOO w Poznaniu.

Na zakończenie projektu uczestnicy, osoby zaangażowane w realizację projektu i zaproszeni goście bawili się na zabawie tanecznej podsumowującej projekt w Dworku Zacisze w Bierzglinku. Wieczór uatrakcyjniły występy artystyczne uczestników domów samopomocy z Gozdowa i Pietrzykowa.