Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Bądźmy aktywni 2010

O projekcie

piątek, 18 listopada 2011 14:09

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaakceptował złożony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni wniosek o dofinansowanie w 2010 roku projekt: Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”.

Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Administratorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni , natomiast partnerami  gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  z Nekli, Miłosławia i Kołaczkowa oraz Spółdzielnia Socjalna Ul  z Wrześni. Łączny koszt projektu to 858 912,76 zł., z czego 768 726,92 zł stanowi dofinansowanie z WUP-u w Poznaniu. Pozostała kwota 90 185,84 zł jest wkładem własnym wniesionym przez PCPR i OPS-y.

Celem Projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz wspieranie idei pieczy zastępczej.

Uczestnicy projektu, łącznie 94 osoby to:

  • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie, klienci OPS;
  • osoby niepełnosprawne;
  • uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie;
  • osoby usamodzielniające się, korzystające z różnych form opieki zastępczej, nieaktywni zawodowo
  • rodziny zastępcze i ich otoczenie.

Wkrótce po podpisaniu umowy z WUP-em i otrzymaniu środków finansowych podejmiemy realizację  zaplanowanych w projekcie działań.

 

Cele projektu

piątek, 18 listopada 2011 14:08

Celem  Projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz wspieranie idei pieczy zastępczej.

Bezpośrednimi uczestnikami projektu to łącznie 94 osoby:

  • kobiety i mężczyźni o niskich kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie, klienci OPS;
  • uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie
  • osoby niepełnosprawne
  • rodziny zastępcze i ich otoczenie.
   

Działania

piątek, 18 listopada 2011 14:07

Rekrutacji uczestników dokonały Ośrodki Pomocy Społecznej. Dla tej grupy docelowej realizowane są zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Przeprowadzona będzie diagnoza zawodowa dla każdego beneficjenta przez doradcę zawodowego. Realizowane będą kursy: obsługi kasy fiskalnej z obsługą klienta, wózka jezdniowego z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych, bukieciarstwa i florystyki, wizażu, stylizacji paznokci oraz kurs prawa jazdy kat. B. Zorganizowany zostanie kurs komputerowy prowadzony w Klubie Integracji Społecznej. Ponadto odbędą się wykłady i warsztaty aktywizujące. Realizowane będą również  alternatywne formy spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w grupach pomocowych podnoszących kompetencje społeczne.

Osoby tworzące rodziny zastępcze,  mimo pewnych umiejętności wychowawczych, podczas wychowania dzieci z trudnymi przeżyciami, spotykają się z nowymi problemami i sytuacjami. Zorganizowane zostaną warsztaty usprawniające umiejętności wychowawcze dla rodziców oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci. Będą odbywały się cykliczne spotkania z terapeutą systemowym rodzin.

Osoby niepełnosprawne - uczestnicy Środowiskowych Domów  Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie zmagają  się w życiu codziennym z różnymi barierami psychospołecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi. Skuteczna reintegracja kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych wymaga podjęcia działań  poszerzających ofertę usług świadczonych w ramach placówki. W związku z tym systematycznie odbywać się będą zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, animatorem pedagogiki i doradcą zawodowym. Poza tym zorganizowane zostaną warsztaty taneczno-sportowe i poligraficzne.

   

Realizacja projektu

piątek, 18 listopada 2011 14:06

Na początku odbyły się  spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określili profil psychologiczno - zawodowy każdego z uczestników projektu. Na tej podstawie zorganizowane zostały  kursy zawodowe, podnoszące ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy wzięli udział w kursie komputerowym, kursie wózka widłowego z wymianą butli gazowych, kursie obsługi kasy fiskalnej i obsługi klienta, kursie stylizacji paznokci, kursie wizażu oraz kursie bukieciarstwa i florystyki. Ten ostatni ułatwi   wykreowanie odpowiedniego wizerunku przy poszukiwaniu pracy. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy kat. „B”, dzięki tym umiejętnością uczestnicy projektu staną się bardziej mobilni.

Systematycznie odbywają się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni  z liderem Klubu oraz trenerem pracy. Zajęcia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, nauki prezentacji, napisania listu motywacyjnego czy CV cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zdobyta wiedza oraz nowe zawodowe umiejętności i uzyskane kwalifikacje zawodowe ułatwią uczestnikom projektu  aktywne poszukiwanie pracy.

Niepełnosprawni brali udział w kursie pomocy przedmedycznej.

Odbywały się także zajęcia  z psychologiem podnoszące kompetencje społeczne i wspomagające rozwój osobowościowy.

Zaoferowane uczestnikom placówek warsztaty fotograficzne, teatralne i florystyczne okazały się prawdziwym strzałem  w dziesiątkę. Niepełnosprawni  z niekłamanym zaangażowaniem poznawali tajniki  fotografowania, z pasją oddawali się sztuce układania bukietów. Dodatkową wartością dla każdej z placówek, która umożliwi już po realizacji programu uatrakcyjnienie zajęć jest zakup kamery, aparatu fotograficznego  i komputera.

W czerwcu b.r. w gospodarstwie agroturystycznym w Nowym Folwarku odbyła się konferencja informacyjna promująca rodziny zastępcze. Również rodziny zastępcze pojechały do Karpacza gdzie odbyły się warsztaty usprawniające umiejętności wychowawcze dla rodziców oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii dla dzieci.