Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
 

Bądźmy aktywni 2009

O projekcie

piątek, 18 listopada 2011 14:06

W okresie 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni”. Podpisanie umowy pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu regulującej zasady współpracy przy realizacji projektu nastąpiło w dniu 29 maja 2009 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni realizuje projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. PCPR jest Administratorem projektu, natomiast partnerami w projekcie są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nekli , Spółdzielnia Socjalna UL z Wrześni.

Łączny koszt projektu to 786 853,99 zł, czego 704 234,32 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Pozostała kwota jest wkładem własnym wniesionym przez ośrodki pomocy społecznej z Nekli, Miłosławia i Kołaczkowa.

 

Cele projektu

piątek, 18 listopada 2011 14:05

Celem ogólnym Projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i zdrowotna.

Grupa docelowa uczestników projektu liczy 118 osób i podzielona jest na następujące grupy:

 1. I gr. 30 kobiet o niskich lub nieaktualnych kwalifikacjach zawodowych zam. głównie tereny wiejskie klientki OPS;
 2. II gr. 30 osób niepełnosprawnych;
 3. III gr. docelową. – stanowi 50 osób niepełnosprawnych -uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Gozdowie i w Pietrzykowie;
 4. IV gr. 8 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych.
   

Działania

piątek, 18 listopada 2011 14:00

30 kobiet zakwalifikowanych do projektu podpisało kontrakty socjalne. Podczas realizacji projektu uczestniczą w cyklicznych zajęciach w Klubie Integracji Społecznej, gdzie opracowanych zostanie 30 Indywidualnych Planów Działania.

W ramach projektu realizowana jest:

 • reintegracja zawodowa (trening pracy, dokonana będzie diagnoza zawodowa przez doradcę zawodowego, odbędzie się cykl wykładów i warsztatów aktywizujących a także 2 wizyty studyjne w zakładach pracy w celu zapoznania się z organizacją pracy, wymaganiami pracodawcy, standardami ISO.)
 • reintegracja społeczna (zajęcia z psychologiem: diagnoza osobowościowa, warsztaty wspomagające, rozwijanie osobowości i wykłady/warsztaty podnoszące kompetencje)
 • aktywizacja edukacyjna ( kursy zawodowe o profilu zależnym od predyspozycji osobowościowych uczestników)
 • aktywizacja społeczna: propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez uczestnictwo w grupach pomocowych podnoszących kompetencje społ.

Uczestnictwo w KIS koordynowane jest przez Lidera KIS. Uczestnicy otrzymają wsparcie doradcze trenera pracy (pomoc w poszukiwaniu pracy, pisaniu dokumentów aplikacyjnych itp.).

Metody działań: trening grupowy, warsztaty, wykłady, prelekcje, diagnoza osobowościowa i kompetencji zawodowych spotkania grup wsparcia KIS, doradztwo indywidualne.Zajęcia prowadzone są w grupach wsparcia po 15 os.

30 osób niepełnosprawnych realizuje umowy na zasadzie kontraktów socjalnych również poprzez udział w Klubie Integracji Społecznej. W ramach projektu dla w/w grupy realizowana jest:

 • aktywizacja społeczna: (zajęcia podnoszące kompetencje społeczne i wspomagające rozwój osobowościowy, ciągłe doradztwo indywidualne poprzez zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych) . Metody pracy: wykład/prelekcja, warsztaty psychologiczne, trening grupowy, poradnictwo indywidualne.
 • aktywizacja zdrowotna: rehabilitacja ruchowa – zajęcia z rehabilitantem. Osoby poruszające się za pomocą wózków inwalidzkich mają zapewniony transport na zajęcia. Podczas realizacji projektu zorganizowany zostanie turnus rehabilitacyjny dla 30 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów. Zorganizowany zostanie również kurs pomocy przedmedycznej kończący się uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Z kolei kierownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie w oparciu o posiadaną dokumentację socjalną dokonali rekrutacji wśród uczestników i zakwalifikowano łącznie 50 osób niepełnosprawnych.

Wśród tych osób realizowana jest:

 • aktywizacja zdrowotna (terapia psychospołeczna uczestników -zajęcia logopedyczne, psychologiczne, trening relaksacyjny, aerobic, zajęcia muzykoterapii z relaksacją,). Zajęcia poprowadzone są przez pedagoga, logopedę, animatorów pedagogiki, instruktora aerobicu i muzykoterapii oraz psychologa. Zorganizowany zostanie również 14-dniowy turnus rehabilitacyjny dla 50 uczestników ŚDS i 11opiekunów.
 • aktywizacja społeczna: pedagog poprowadzi trening umiejętności społecznych. Dla 50 uczestników ŚDS zakupione zostaną materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć z pedagogiem, logopedą, animatorem pedagogiki. Przewiduje się catering podczas zajęć oraz refundację części odpłatności za pobyt uczestników.

W projekcie bierze udział 8 wychowanków z placówki opiekuńczo –wychowawczej z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie.

Dla tej grupy realizowane będą następujące działania:

 • plan usamodzielnienia dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych: blok zajęć psychologicznych (motywowanie radzenie ze stresem, mapa mocnych stron, komunikacja, asertywność) oraz blok zajęć z doradcą zawodowym (autoportret zawodowy, techniki sporządzania dokumentów aplikacyjnych ,prezentacja lokalnego rynku pracy i jego instytucje). Zorganizowany zostanie 5-dniowy trening usamodzielniający, podczas którego uczestnicy nabędą umiejętności radzenia w życiu codziennym (załatwianie spraw w urzędach, gospodarowanie budżetem itp.)
 • realizacja umów na zasadzie kontraktów socjalnych dla 5 wychowanków placówek opiek – wychowawczych: blok zajęć psychologicznych (motywowanie, radzenie ze stresem, mapa mocnych stron, komunikacja, asertywność ) i blok zajęć z doradcą zawodowym (wybór zawodu, badanie kompetencji, techniki autoprezentacji, wybór szkoły, rozmowy z pracodawcą w sprawach praktyk, zawodowych predyspozycji zawodowych możliwości zawodowych a potrzeby rynku).

Zorganizowanie zostaną 5-dniowe warsztaty podnoszące samoocenę zaniżoną przez patologiczną rodzinę oraz umiejętności funkcjonowania w życiu społecznym dla 5 uczestników i 1 opiekuna (osoby poniżej 18r.ż.-konieczny udział 1 opiek.)

Do celów realizacji zadań dla wychowanków placówek opiekuńczo –wychowawczych zakupiony zostanie komplet materiałów dydaktycznych.

Pod koniec realizacji projektu przewiduje się zorganizowanie spotkania podsumowujące dla uczestników projektu podczas, którego nastąpi omówienie podsumowanie podjętych działań podczas realizacji projektu, wymiana doświadczeń, promocja.

   

Realizacja projektu

piątek, 18 listopada 2011 13:58

Rehabilitacja, aby być aktywnym.

Od czerwca do sierpnia 2009 r. 30 osób niepełnosprawnych, biorących udział w projekcie „Bądźmy aktywni” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, uczestniczyło w zajęciach rehabilitacyjnych na salce rehabilitacyjnej działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. Podczas 144 godzin zajęć prowadzonych przez rehabilitantkę Romę Mielcarek uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych i wzmacniających. Masaże rozluźniające dodatkowo korzystnie wpłynęły na ich kondycję, a także psychiczne samopoczucie.

Spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Kursy zawodowe. Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej.

Od marca do maja 2009r. 30 kobiet klientek ośrodków pomocy społecznej z Miłosławia, Kołaczkowa i Nekli wzięło udział w spotkaniach z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy określili profil społeczny i zawodowy każdej uczestniczki. Na tej podstawie zorganizowane zostały dla nich kursy zawodowe, dzięki którym wzrosną ich szanse na rynku pracy. W lipcu odbył się kurs komputerowy oraz kurs wózka widłowego, który realizowany był przez nauczycieli zawodu z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni. W sierpniu uczestniczki projektu wzięły udział w kursie stylizacji paznokci zorganizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrześni. Z kolei wizażystka z „Centrum Kreowania Wizerunku Monika Misiak Tabaczyńska” z Poznania przeprowadziła kurs pn. „Makijaż z elementami kreowania wizerunku”. Systematycznie odbywają się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej we Wrześni z liderem KIS oraz trenerem pracy. Zajęcia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, nauki prezentacji napisania listu motywacyjnego czy CV cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Zdobyta wiedza oraz nowe zawodowe umiejętności i uzyskane kwalifikacje zawodowe ułatwią uczestniczkom projektu aktywne poszukiwanie pracy.

Również dla osób niepełnosprawnych odbywają się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Spotkania z psychologiem, lekarzem, rzecznikiem praw konsumenta czy dietetykiem cieszą się wielkim zainteresowaniem uczestników projektu.

Zajęcia w Środowiskowych Domach Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie.

W Środowiskowych Domach Samopomocy w Gozdowie i Pietrzykowie organizowane są dla uczestników zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, instruktorem aerobiku i muzykoterapii oraz animatorami pedagogiki. Dzięki realizowanej w ten sposób aktywizacji społecznej i zdrowotnej wśród uczestników projektu z ŚDS-ów nastąpiła poprawa stanu zdrowia i kondycji fizycznej a także kompetencji komunikacyjnych.

   

Podsumowanie projektu

piątek, 18 listopada 2011 13:56

Dobiega końca druga edycja projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni „Program aktywizacji społecznej i zawodowej – "Bądźmy aktywni" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 25 listopada 2009 r. w restauracji „Czardasz” odbyło się uroczyste spotkanie.

Licznie przybyli najbardziej zainteresowali, czyli osoby do których projekt był skierowany oraz przedstawiciele reprezentujący partnerów projektu, tj. Ośrodki Pomocy Społecznej z Miłosławia, Kołaczkowa i Nekli, a także Spółdzielnię Socjalną „UL”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jerzy Nowaczyk  przywitał zebranych oraz po multimedialnej prezentacji zadań podsumował zrealizowane w ramach projektu działania. Wicestarosta Paweł Guzik w swym wystąpieniu podkreślił znaczenie projektu dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, a następnie wzniósł toast za jego kontynuację i dalsze powodzenie.

W dalszej części  uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy ujawnili swoje talenty aktorsko-wokalne. ŚDS  Gozdowo zaprezentował bajkę „Kopciuszek”, a  uczestnicy ŚDS Pietrzyków  stali się na chwilę słynnymi polskimi piosenkarzami. Obydwa występy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zebranych, otrzymały gromkie oklaski oraz słowa uznania.

Następnie była okazja do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim integracyjnej zabawy uczestników programu:  klientek OPS, osób niepełnosprawnych chorujących na SM, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, terapeutów i gości.

Jeśli spotkanie pozwoliło choć na chwilę oderwać się od trosk i kłopotów dnia codziennego i wywołać uśmiech na twarzy, cel organizatorów został osiągnięty.

TUTAJ GALERIA